fbpx

Algemene voorwaarden van Loket Bevingsschade C.V.

1. toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of tot het geven van
adviezen met betrekking tot de indiening en afhandeling van schadevergoedingsaanspraken uit
hoofde van aardbevingsschade aan onroerende zaken. Voor zover enige bepaling in strijd mocht
zijn of komen met dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenrecht dient die bepaling als
niet geschreven te worden beschouwd in relaties die wij aangaan met consumenten.

2. aanbiedingen
Alle aanbiedingen onzerzijds, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden ons slechts na
ontvangst door ons van onze door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke
opdrachtbevestiging. Aan eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke
van onze opdrachtbevestiging afwijken, zijn wij slechts gebonden, indien deze afspraken of
bevestigingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. de opdracht
De opdracht aan ons houdt in het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
1. schademelding bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met machtiging (de
opdrachtgever ontvangt hier van het IMG per brief een bevestiging van);
2. nadat wij de aanvraag hebben gedaan zal het IMG contact met ons opnemen over het
inplannen van een schade-opname;
3. wij zorgen voor professionele begeleiding tijdens de schade-opname en dragen er zorg
voor dat alle schades worden opgenomen;
4. nadat de opname is geweest zal het IMG een schaderapport opstellen. Wij zullen deze
nalopen om na te gaan of alles is meegenomen en of alles juist is beoordeeld.
Vervolgens overleggen wij met de opdrachtgever of het rapport akkoord is, of dat het
zinvol is een zienswijze in te dienen, wat inbegrepen is in de opdracht.
Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren op een wijze als van een goed opdrachtnemer mag
worden verwacht, zonder vooraf een bepaald resultaat toe te zeggen.

4. wijziging opdracht
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij op last van derden,
hetzij als gevolg van het feit, dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering
noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd. Wij zullen de consequenties van meerwerk
voorafgaand met de opdrachtgever afstemmen.

5. tussentijdse intrekking opdracht
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen vóór de schade-opname. In dat
geval is de opdrachtgever, de opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd voor een vast
bedrag van euro 250 exclusief btw. Het beëindigen van de opdracht is voor de opdrachtgever niet
meer mogelijk nadat de schade-opname heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is te allen tijde
bevoegd de opdracht te beëindigen.

6. Comissie ‘reguliere procedure’
Wij zijn als vergoeding voor onze werkzaamheden en voor de door ons gemaakte kosten voor de
reguliere procedure gerechtigd tot een bedrag gelijk aan 15% van de definitief toegekende en
geïncasseerde vergoeding, op basis van “no cure no pay”. Onze prijzen, honoraria en verschotten
zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien
werkzaamheden op basis van meerwerk of op basis van een vergoeding per uur, dag of andere
tijdsperiode worden overeengekomen, zijn in de overeengekomen vergoeding geen reis- en
verblijfkosten en andere door ons voor de uitvoering van de opdracht gemaakte externe onkosten
begrepen. Deze kosten komen in dat geval als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Comissie ‘vaste vergoeding regeling’
Voor het aanvragen van de vaste vergoeding zijn wij als vergoeding voor onze werkzaamheden en
voor de door ons gemaakte kosten gerechtigd tot een bedrag gelijk aan 10% van de definitief
toegekende en geïncasseerde vergoeding, op basis van “no cure no pay”. Onze prijzen, honoraria
en verschotten zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde
heffingen. Indien werkzaamheden op basis van meerwerk of op basis van een vergoeding per uur,
dag of andere tijdsperiode worden overeengekomen, zijn in de overeengekomen vergoeding geen
reis- en verblijfkosten en andere door ons voor de uitvoering van de opdracht gemaakte externe
onkosten begrepen. Deze kosten komen in dat geval als extra kosten voor rekening van de
opdrachtgever.

7. medewerking door opdrachtgever
De opdrachtgever zal ons steeds alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke of door ons
gewenste gegevens en inlichtingen verschaffen. Indien wij, als gevolg van ons ten tijde van het
uitbrengen van de offerte onbekende omstandigheden of onjuiste dan wel onvolledige door of ten
behoeve van opdrachtgever verstrekte gegevens, meer werk moeten verrichten dan redelijkerwijs
mocht worden begrepen, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten tegen de
bij ons gebruikelijke honoraria aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. termijnen
Alle door ons genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn
vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde termijn geeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de
overeenkomst.

9. aansprakelijkheid en vrijwaring
Wij zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of verband houdende met door ons
verrichte werkzaamheden of diensten en door ons verstrekte adviezen. In alle gevallen is onze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met ons eigen risico op de polis.
Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons mochten
ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die ter zake van de uitvoering van de
overeenkomst met opdrachtgever tegen ons worden ingediend. Opdrachtgever zal ons tevens ter
zake vrijwaren.
Gelijke uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en gelijke verplichting van opdrachtgever tot
vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van
al degenen, die door ons voor de bewerking of uitvoering van de werkzaamheden zijn
tewerkgesteld, ten behoeve van de opdracht diensten verlenen, dan wel op andere wijze door ons
bij de uitvoering zijn betrokken.

10. betaling
Al onze op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever verzonden facturen, waaronder
begrepen de facturen voor termijnbedragen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons te
zijn betaald. De opdrachtgever heeft nimmer recht op korting of verrekening. Na afloop van deze
termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in gebreke en is hij aan ons een rente
verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt
gerekend. Opdrachtgever is tevens buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd
volgens de door de Rechtspraak gehanteerde Staffel BIK.

11. geschillen
Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen
ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende
overeenkomstzijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, of in het geval de
opdrachtgever een consument is de bevoegde rechter van diens woonplaats.