fbpx

Privacystatement Loket Bevingsschade C.V.
Loket Bevingsschade C.V. verder te noemen: Loket Bevingsschade, gevestigd te Groningen en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8238859, hecht belang aan de
bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Loket Bevingsschade met
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld
in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Loket Bevingsschade persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Loket Bevingsschade;
 3. bezoekers van de website van Loket Bevingsschade;
 4. ontvangers van digitale nieuwsbrieven van Loket Bevingsschade;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Loket Bevingsschade;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Loket Bevingsschade contact opnemen of van wie Loket
  Bevingsschade persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders,
  medewerkers en student-stagiaires;
 8. geïnteresseerden in werken bij Loket Bevingsschade (job alert).

Verwerking van persoonsgegevens
Loket Bevingsschade verwerkt persoonsgegevens die:


Cookies en hyperlinks
Loket Bevingsschade maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.
Deze website maakt gebruik van de volgende soort cookies:

De website van Loket Bevingsschade bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social
media knoppen van Twitter, Google+ en LinkedIn. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden
persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Loket Bevingsschade is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media
platformen. Evenmin is Loket Bevingsschade verantwoordelijk voor het privacybeleid en het
gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe
Twitter, Google+ en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de
privacystatements van deze platformen.

Doeleinden verwerking
Loket Bevingsschade verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten
  en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door toezending van de digitale kantoornieuwsbrief,
  uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft
  gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte
  marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen
  voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens
  bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder
  individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van
  door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite www.loketbevingsschade.nl; 
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite
  voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen
  van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages die
  niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 10. Het beoordelen van geschiktheid voor een tijdelijke of vaste functie;
 11. meer specifiek voor de job alert: het attenderen op vacatures en (studenten)activiteiten.

Rechtsgrond
Loket Bevingsschade verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende
rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit
  afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
  de intrekking;   
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het
  verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor
  Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand
  die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen
  voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de
  kantoornieuwsbrief.

Verwerkers
Loket Bevingsschade kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Loket Bevingsschade persoonsgegevens
verwerken. Loket Bevingsschade sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet
aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Loket
Bevingsschade maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert
en beveiligt.

Persoonsgegevens delen met derden
Loket Bevingsschade deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een
zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een
zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure
(zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een
overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de
dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van
een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke
verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan
toezichthoudende autoriteiten. Loket Bevingsschade gebruikt uw persoonsgegevens niet voor
commerciële doeleinden van derden.

Doorgifte buiten de EER
Loket Bevingsschade geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de
Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Loket
Bevingsschade er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft
aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van
passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).\

Bewaren van gegevens
Loket Bevingsschade bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Loket Bevingsschade
hanteert in beginsel de volgende maximale bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 20 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 20 jaar na afronding van de zaak;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure of, indien
  hiervoor expliciete toestemming gegeven: 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
  Indien je in tijdelijke of vaste dienst bent gekomen worden deze gegevens onderdeel van
  het personeelsdossier;
 5. job alert: tot het moment van afmelding;
 6. bezoekers van de website www.loketbevingsschade.nl: maximaal 14 maanden in Google
  analytics;
 7. ontvangers van nieuwsbrieven van Loket Bevingsschade: maximaal 1 jaar na
  uitschrijving/afmelding voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk
  geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement Loket Bevingsschade kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de
website van Loket Bevingsschade gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig
te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft het recht Loket Bevingsschade te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te
rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking
bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Loket Bevingsschade door
een e-mailbericht te sturen naar contact@loketbevingsschade.nl
Ook bij vragen over de wijze waarop Loket Bevingsschade persoonsgegevens verwerkt, kunt u
contact opnemen met Loket Bevingsschade door een e-mailbericht te sturen naar
contact@loketbevingsschade.nl